[صفت]

postprandial

/poʊstpɹˈændɪəl/
غیرقابل مقایسه

1 پس از خوراک (به ویژه شام)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان