[فعل]

to predate

فعل گذرا و ناگذر

1 پیشتر بودن قبل از تاریخ بخصوصی بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان