[صفت]

precocious

/prɪˈkoʊʃəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more precocious] [حالت عالی: most precocious]

1 زودرس پیش رس، بزرگتر از سن خود

  • 1.Precocious puberty
    1. بلوغ زودرس
  • 2.The children in Shakespeare's plays are so precocious that they all sound like grandparents.
    2. بچه ها در نمایش های شکسپیر انقدر بزرگتر از سن خود هستند که شبیه پدربزرگ مادربزرگ ها صحبت می کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان