[صفت]

proportional

قابل مقایسه

1 متناسب (با چیزی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: نسبی متناسب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان