[صفت]

proportionate

قابل مقایسه

1 متناسب (با چیزی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان