[عبارت]

propose a theory

/prəˈpoʊz ə ˈθɪri/

1 نظریه‌ای را مطرح کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان