[صفت]

rabbitlike

/ɹˈæbɪtlˌaɪk/
قابل مقایسه

1 خرگوشی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان