[اسم]

rabies

/ˈreɪbiːz/
غیرقابل شمارش

1 هاری

  • 1. The dog had rabies.
    1 . سگ هاری داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان