[اسم]

rabid dog

/ɹˈeɪbɪd dˈɑːɡ/
قابل شمارش

1 سگ هار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان