[اسم]

rabid dog

/ɹˈeɪbɪd dˈɑːɡ/
قابل شمارش

1 سگ هار

معادل ها در دیکشنری فارسی: سگ هار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان