[صفت]

rabid

/ˈræbɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: rabider] [حالت عالی: rabidest]

1 افراطی تندرو

disapproving
مترادف و متضاد fanatical furious mad
a rabid political adherent
یک حامی سیاسی تندرو

2 هار

معادل ها در دیکشنری فارسی: هار
a rabid dog
یک سگ هار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان