[عبارت]

read poems of Hafiz

/rid ˈpoʊəmz ʌv Hafiz/

1 خواندن اشعار حافظ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان