[فعل]

to read aloud

فعل گذرا و ناگذر

1 بلند خواندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان