[فعل]

to read out

/rid aʊt/
فعل گذرا
[گذشته: read out] [گذشته: read out] [گذشته کامل: read out]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بلند خواندن

to read something out (to somebody)
چیزی را بلند (برای کسی) خواندن
  • 1. He read out the names of all the winners.
    1. او اسامی برندگان را بلند خواند.
  • 2. Shall I read this out to you?
    2. این را بلند برایت بخوانم؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان