[عبارت]

read the news

/rid ðə nuz/

1 روزنامه خبری خواندن اخبار را پیگیری کردن، خبر خواندن

  • 1.I am going to read news on a computer.
    1. من می‌خواهم پشت کامپیوتر خبر بخوانم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان