[صفت]

readable

/ˈriːdəbl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more readable] [حالت عالی: most readable]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خواندنی قابل‌فهم

معادل ها در دیکشنری فارسی: خواندنی
مترادف و متضاد engaging enjoyable entertaining boring unreadable
  • 1.More examples would have made the explanation more readable.
    1. مثال‌های بیشتر توضیح را قابل‌فهم‌تر می‌کرد.
a highly readable account of life in prison
روایتی بسیار خواندنی از زندگی در زندان

2 خوانا قابل‌خواندن

معادل ها در دیکشنری فارسی: خوانا
مترادف و متضاد clear decipherable legible illegible indecipherable unreadable
  • 1.The lettering on the front of the building is no longer readable.
    1. حروف (نوشته‌شده) در نمای ساختمان دیگر خوانا نیستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان