[فعل]

to readdress

/ˌriːəˈdres/
فعل گذرا
[گذشته: readdressed] [گذشته: readdressed] [گذشته کامل: readdressed]

1 دوباره (به کاری) پرداختن

2 نشانی (نامه یا بسته را) تغییر دادن

  • 1.The mail is then readdressed and forwarded.
    1. سپس نشانی نامه تغییر داده شد و ارسال شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان