[اسم]

reading

/ˈriːd.ɪŋ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مطالعه خواندن

معادل ها در دیکشنری فارسی: خوانش مطالعه قرائت
مترادف و متضاد perusal scanning study
 • 1.Both children find writing difficult but their reading is fine.
  1. نوشتن برای هر دو کودک سخت است اما خواندن آنها خوب است.
 • 2.I did a lot of reading while I was on vacation.
  2. وقتی در تعطیلات بودم خیلی مطالعه کردم.
کاربرد اسم reading به معنای مطالعه و خواندن
معادل فارسی اسم reading "مطالعه" و "خواندن" است. reading یا مطالعه، به عمل مطالعه کتاب، مقاله و روزنامه و ... توسط یک فرد اشاره می‌کند. البته "خواندن" نیز به همین مفهوم است ولی معادل "خواندن" در فارسی به مهارت و توانایی خواندن شکل نوشتاری یک زبان نیز اشاره می‌کند. مثال:
".I did a lot of reading while I was on vacation" (وقتی در تعطیلات بودم خیلی مطالعه کردم.)
".Both children find writing difficult but their reading is fine" (نوشتن برای هر دو کودک سخت است اما خواندن آنها خوب است.)

2 منبع خواندنی (کتاب و ...)

معادل ها در دیکشنری فارسی: خواندنی
 • 1.There are lots of great readings in the library.
  1. کلی منابع خواندنی در آن کتابخانه وجود دارد.
 • 2.There is a series of readings for children here.
  2. در این جا مجموعه‌ای از منابع خواندنی برای بچه‌ها وجود دارد.

3 تفسیر برداشت

reading of something
برداشت/تفسیر از چیزی
 • 1. A one-sided reading of the situation is not needed here.
  1. برداشت یک‌جانبه از آن وضعیت در اینجا مورد نیاز نیست.
 • 2. My own reading of events is optimistic.
  2. برداشت شخصی من از اتفاقات، خوشبینانه است.
توضیحاتی درباره reading
واژه reading در این مفهوم، به معنای تفسیر یا برداشتی بخصوص از یک کتاب، فیلم، وضعیت و ... است.

4 مراسم خواندن (کتاب، شعر و ...)

معادل ها در دیکشنری فارسی: شور
a poetry reading
مراسم خواندن شعر [شعرخوانی]
 • 1. If possible, he would like to do a poetry reading at an arts festival.
  1. اگر ممکن باشد او دوست دارد که یک مراسم شعرخوانی در جشن هنر انجام دهد.
 • 2. We have a poetry reading at the institute.
  2. ما یک مراسم شعرخوانی در موسسه داریم.
توضیحاتی درباره reading
واژه reading در این مفهوم به مراسم یا نشستی اشاره دارد که در آن کتاب، شعر و ... بلند خوانده می‌شود.

5 رقم میزان، عدد

 • 1.A reading of 40 or more is abnormally high for a fever.
  1. رقم 40 یا بیشتر به طور غیرطبیعی برای تب بالا است.
 • 2.We take temperature readings every two hours.
  2. ما هر دو ساعت میزان دما را اندازه می‌گیریم.
توضیحاتی درباره reading
واژه reading در این مفهوم به عدد یا رقمی اشاره دارد که توسط دستگاهی نشان داده می‌شود و حاکی از میزان چیزی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان