[عبارت]

reading storybooks

/ˈrɛdɪŋ ˈstɔriˌbʊks/

1 کتاب داستان خواندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان