[عبارت]

read someone the riot act

/rid ˈsʌmˌwʌn ðə ˈraɪət ækt/

1 کسی را سرزنش کردن

informal
مترادف و متضاد reprimand
  • 1.She really read me the riot act.
    1. او به شدت من را سرزنش کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان