read


/riːd/
/riːd/

فعل
1
to read [فعل]
1
خواندن مطالعه کردن

گذشته: read   گذشته کامل: read  
مترادف:   peruse scan study wade through
  • او خواندن برای نوه‌هایش را دوست دارد.
  • Go on—read it to us .
    ادامه بده؛ آن را برای ما بخوان.
  • او برای ما یک داستان خواند.