[صفت]

reactive

/riˈæktɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more reactive] [حالت عالی: most reactive]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 واکنش‌پذیر واکنشگر

a highly reactive chemical
یک ماده شیمیایی بسیار واکنشگر

2 واکنشی دارای واکنش

a reactive foreign policy
یک سیاست خارجه واکنشی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان