[اسم]

resident

/ˈrez.əd.ənt/
قابل شمارش

1 ساکن شهروند

معادل ها در دیکشنری فارسی: اهل ساکن مقیم باشنده
a resident of New York
ساکن نیویورک
local residents
ساکنان محلی

2 رزیدنت پزشک دستیار

معادل ها در دیکشنری فارسی: رزیدنت
مترادف و متضاد registrar

3 مهمان هتل مسافر یا مشتری هتل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان