[صفت]

ritzy

/ˈrɪtsi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: ritzier] [حالت عالی: ritziest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گران و مجلل

informal
  • 1.This is some ritzy hotel here!
    1. اینجا یک هتل گران و مجلل است!
توضیحاتی در رابطه با ritzy
برای توصیف چیزی که بسیار گران و مجلل است می‌توان از صفت ritzy که عامیانه است، استفاده کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان