[اسم]

simplemindedness

/sˈɪmplɪmˌaɪndᵻdnəs/
غیرقابل شمارش

1 سادگی ساده‌لوحی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سادگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان