[اسم]

splash

/splæʃ/
غیرقابل شمارش

1 صدای شلپ شلوپ (آب)

the splash of raindrops
صدای شلپ شلوپ قطره‌های باران

2 قطره (ریز)

 • 1.There were splashes of paint on the floor.
  1 . قطرات ریز رنگ روی زمین بود.
[فعل]

to splash

/splæʃ/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: splashed] [گذشته: splashed] [گذشته کامل: splashed]

3 پاشیدن پاشیده شدن

 • 1.She splashed her face with cold water.
  1 . او به صورتش آب سرد پاشید.
 • 2.Unfortunately some paint splashed onto the rug.
  2 . متأسفانه کمی رنگ روی فرش پاشیده شد.

4 شلپ‌شلوپ کردن آب‌بازی کردن

 • 1.The children splashed about in the puddles.
  1 . بچه‌ها در گودال‌های آب شلپ‌شلوپ کردند.

5 چکیدن چکه کردن

 • 1.Water was splashing from a hole in the roof.
  1 . آب داشت از سوراخی در سقف می‌چکید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان