[اسم]

sportsperson

/ˈspɔːrtspɜːrsn/
قابل شمارش
[جمع: sportspeople]

1 ورزشکار

مترادف و متضاد athlete
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان