[اسم]

sportsmanship

/spˈoːɹtsmənʃˌɪp/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جوانمردی پهلوانی، ورزشکاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: پهلوانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان