[اسم]

stairway

/ˈsterweɪ/
قابل شمارش

1 راه‌پله

معادل ها در دیکشنری فارسی: راه‌پله
a narrow stone stairway
یک راه‌پله سنگی باریک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان