[اسم]

swift action

/swˈɪft ˈækʃən/
قابل شمارش

1 اقدام سریع

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان