[صفت]

terse

/tɜːrs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: terser] [حالت عالی: tersest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مختصر موجز، کوتاه

مترادف و متضاد brief compact concise
  • 1.The President issued a terse statement denying the charges.
    1. رئیس جمهور بیانیه ای مختصر داد و اتهامات را تکذیب کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان