[اسم]

tourist trap

/tˈʊɹɪst tɹˈæp/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دام گردشگران (فروشگاه و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان