[اسم]

Tourist Information Center

/ˈtʊrəst ˌɪnfərˈmeɪʃən ˈsɛntər/
قابل شمارش

1 دفتر اطلاعات گردشگری

  • 1.Go to the Tourist Information Center if you have any questions .
    1. اگر سوالی دارید به دفتر اطلاعات گردشگری مراجعه نمایید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان