[اسم]

Tourist Information Office

/ˈtʊrəst ˌɪnfərˈmeɪʃən ˈɔfəs/
قابل شمارش

1 دفتر اطلاعات گردشگری

مترادف و متضاد tourist office
  • 1.Go to the Tourist Information Office if you have any questions.
    1. اگر سوالی دارید به دفتر اطلاعات گردشگری مراجعه نمایید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان