[اسم]

Unionist

/ˈjuːniənɪst/
قابل شمارش

1 عضو حزب اتحاد بریتانیا با ایرلند شمالی

[اسم]

unionist

/ˈjuːniənɪst/
قابل شمارش

1 اتحادیه‌گرا عضو اتحادیه

مترادف و متضاد trade unionist
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان