[اسم]

unison

/jˈuːnɪsən/
غیرقابل شمارش

1 هماهنگی هم‌زمانی

in unison
هماهنگ/هم‌زمان

2 اتحاد توافق کامل

معادل ها در دیکشنری فارسی: اتحاد
مترادف و متضاد concord
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان