[قید]

uniquely

/juˈnikli/
غیرقابل مقایسه

1 به طور منحصر به فرد منحصرا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان