[عبارت]

vaguely remember

/ˈveɪgli rɪˈmɛmbər/

1 به طور مبهم به یاد داشتن به طور مبهم به خاطر آوردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان