[اسم]

valerian

/vælˈiəɹɪən/
قابل شمارش

1 سنبل‌الطیب (گیاه‌شناسی) علف گربه

معادل ها در دیکشنری فارسی: سنبل‌الطیب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان