[اسم]

Valerie

/vˈælɚɹi/
غیرقابل شمارش

1 والری (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان