[اسم]

viewing

/vjˈuːɪŋ/
قابل شمارش

1 تماشا مشاهده

معادل ها در دیکشنری فارسی: تماشا رویت

2 بازدید وارسی، بازرسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان