[اسم]

viewpoint

/ˈvjuːpɔɪnt/
قابل شمارش

1 دیدگاه نقطه نظر، زاویه

معادل ها در دیکشنری فارسی: دیدگاه منظر لحاظ
مترادف و متضاد perspective point of view
  • 1.The artist has painted the scene from various viewpoints.
    1. نقاش منظره را از زوایه های متفاوت کشیده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان