[عبارت]

worm out

/wɜrm aʊt/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زیر قول خود زدن به تعهد خود عمل نکردن

informal
  • 1.He promised he'd help me but he wormed out of it at the last minute.
    1. به من قول داد که کمکم کند ولی در لحظه‌ی زیر قولش زد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان