[صفت]

worldly

/ˈwɜːrldli/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: worldlier] [حالت عالی: worldliest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دنیایی دنیوی، مادی

معادل ها در دیکشنری فارسی: دنیوی مادی
مترادف و متضاد spiritual
your worldly goods
دارایی‌های مادی شما

2 دنیادیده باتجربه

معادل ها در دیکشنری فارسی: دنیادیده
مترادف و متضاد unworldly
  • 1.At 15, he was more worldly than his older cousins.
    1. در پانزده‌سالگی، او دنیادیده‌تر از پسرعموهای بزرگترش بود
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان