[صفت]

world-renowned

/wˈɜːldɹɪnˈaʊnd/
غیرقابل مقایسه

1 بسیار مشهور مشهور در سطح جهانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان