[اسم]

worldliness

/wˈɜːldlinəs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دنیادیدگی تجربه، فرهیختگی

2 دنیادوستی دنیاپرستی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان