[صفت]

world-famous

/ˌwɜːrld ˈfeɪməs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more world-famous] [حالت عالی: most world-famous]

1 دارای شهرت جهانی مشهور، پرآوازه، جهانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: دارای شهرت جهانی
a world-famous scientist
یک دانشمند دارای شهرت جهانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان