[صفت]

klein

/klaɪ̯n/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: kleiner] [حالت عالی: kleinsten]

1 کوچک ناچیز

مترادف و متضاد gering unerheblich wenig winzig groß
 • 1.Eltville ist eine kleine Stadt am Rhein.
  1 . "التویله" یک شهر کوچک در کنار راین است.
 • 2.Ich habe sehr kleine Füße.
  2 . من پاهای خیلی کوچکی دارم.
 • 3.Unser Kind ist noch klein.
  3 . بچه ما هنوز کوچک است.
 • 4.Unsere Wohnung ist klein.
  4 . آپارتمان ما کوچک است.
 • 5.Wir machen am Sonntag einen kleinen Ausflug.
  5 . ما یکشنبه به یک گردش کوچک می‌رویم.

2 قدکوتاه

مترادف و متضاد groß
Obwohl meine Eltern groß sind, bin ich klein.
اگرچه پدر و مادر من قدبلند هستند، اما من قدکوتاه هستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان