[فعل]

to blench

/blˈɛntʃ/
فعل ناگذر
[گذشته: blenched] [گذشته: blenched] [گذشته کامل: blenched]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پس رفتن (در اثر وحشت) رنگ پریده شدن، رنگ خود را باختن

معادل ها در دیکشنری فارسی: وارفتن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان