[اسم]

bleeding heart

/ˈblidɪŋ hɑrt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آدم بیش از حد رئوف آدم دل‌نازک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان