[اسم]

blended family

/ˌblendɪd ˈfæməli/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خانواده آمیخته خانواده تلفیقی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان